پشتی قاب ۱۲۰ طرح فرش

پشتی از جنس فوم (یونولیت ) ضخامت ۱۳ سانت ، طول ۱۲۰ و عرض ۵۵ می باشد . سنگین و ایستا است و سقوط ندارد . سنگین و ایستا است و سقوط ندارد .پشتی از جنس فوم (یونولیت ) ضخامت ۱۳ سانت ، طول ۱۲۰ و عرض ۵۵ می باشد . سنگین و ایستا است و سقوط ندارد . سنگین و ایستا است و سقوط ندارد .