پشتی قاب 120 طرح فرش

پشتی از جنس فوم (یونولیت ) ضخامت 13 سانت ، طول 120 و عرض 55 می باشد . سنگین و ایستا است و سقوط ندارد . سنگین و ایستا است و سقوط ندارد .پشتی از جنس فوم (یونولیت ) ضخامت 13 سانت ، طول 120 و عرض 55 می باشد . سنگین و ایستا است و سقوط ندارد . سنگین و ایستا است و سقوط ندارد .