پشتی قوسی ۹۰

پشتی از جنس فوم (یونولیت ) ضخامت ۱۲ سانت ، طول ۹۰ و عرض ۵۱ می باشد . سنگین و ایستا است و سقوط ندارد .پشتی از جنس فوم (یونولیت )