پشتی قوسی 90

پشتی از جنس فوم (یونولیت ) ضخامت 12 سانت ، طول 90 و عرض 51 می باشد . سنگین و ایستا است و سقوط ندارد .پشتی از جنس فوم (یونولیت )